استاد رحیم پور ازغدی - عملیات خیبر
تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 8 آبان 1392
تنظیم کننده: عبدالله خدمتگزار
منبع: پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه