غروب نزدیک می شود و تو گویی تقدیر زمین از همین حاشیه اروندرود است ... - شهید سید مرتضی آوینی
تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 27 شهریور 1392
تنظیم کننده: عبدالله خدمتگزار
منبع: پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه - صدای ایثار