شهید کاوه به روایت همرزمش برادر صدوقی-3

سرداران آفتاب - 3

گرامیداشت سرداران استان خراسان

کاری از شبکه استانی صدای خراسان

تاریخ و زمان انتشار: پنج شنبه 9 آبان 1392
تنظیم کننده: شفیق فکه، رادیو ایثار
منبع: صدای جمهوری اسلامی ایران